ทุน MOU Scholarship MOU

ทุนสนับสนุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (MOU)

          เพื่อขยายโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทางโครงการฯ จึงมีนโยบายในการสนับสนุนโอกาสการศึกษาโดยลดค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลงและความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ที่มีอยู่แล้วกับที่เริ่มทำขึ้นใหม่กับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ โดยบุคลากรที่มีต้นสังกัดมาจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียม จำนวน 110,000 บาท สำหรับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียม จำนวน 70,000 บาท

Bilateral Agreement for Personal Improvement

With the objective to expanding opportunities to study for a doctoral degree, the program has a policy to significantly reducing the tuition fee though a Memorandum of Understanding (MOU) with other organizations, both of the existing and new MOU. The MOU gives personnel in Kasetsart University the right to pay a tuition fee  of 110,000 baht per semester. For outsiders, the tuition fee is reduced to 150,000 baths per semester.