แนะนำโครงการ Introduction

แนะนำโครงการ
 
          ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ในปัจจุบันการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในสังคมจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้และความสามารถ ในการประยุกต์องค์ความรู้ต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนตามแนวทางการพัฒนาสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based Society) เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ สามารถบรรลุเป้าหมาย ทุกด้านที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้การดำเนินงานที่กอปรด้วยคุณภาพ และจริยธรรมซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศโดยรวมอย่างยั่งยืน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เล็งเห็นความจำเป็นในการผลิตบุคคลากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามแนวทางดังกล่าว จึงได้เริ่มโครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ขึ้นในปีการศึกษา 2552
 
วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับสูงอย่างลึกซึ้งเพียงพอจนสามารถวิเคราะห์ พัฒนาระบบความคิด การเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และความสามารถในการประยุกต์ไปสู่การพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรทุกระดับ
2. เพื่อส่งเสริมผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานให้มีความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์และความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับการปฏิบัติงาน รวมทั้งเสนอแนะวิธีการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบทำงานองค์กร และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมความเป็นนักวิชาการที่มีความสามารถในงานค้นคว้าวิจัยระดับสูงทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้เพื่อนำไปปรับใช้ทางปฏิบัติสำหรับการพัฒนา ตลอดจนการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน ตลอดจนประเทศโดยรวม
 
Introduction
 
          With the rapid changes in economic, social, and environmental situation, it is necessary for every organizations and sector to accumulate practical capabilities based for a knowledge based-society. Such action is neccessary to achieve efficient and effective goals and ethical standards for ongoing sustainable economic and social development. Under these concepts, Department of economics, Faculty of economics, Kasetsart University, initiated a Doctor of Philosophy Program in Economics in 2009 to develop productive capacity of human resources to support the country’s development path.
 
Program Objectives
 
1. To develop human resources in advanced economics by increase in their capacity analyzing, creative thinking and vision, and applying knowledge to develop organizational work system at all levels.
2. To promote to academic knowledge and analytical skills in economic science forand development suggestions for solving economic, social, and environmental problems in organizations.
3. To encourage academics in government and non-government organizations to conduct more economic researche, and build on new knowledge or innovation to develop and solve economic, social, and environmental problems.