เงินทุนสนับสนุน Funding Opportunities

ทุนสนับสนุนระหว่างการศึกษา

นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สามารถได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากทางโครงการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งโครงการมีทุนสนับสนุนโดยแบ่งออกเป็น 

 

ทุนด้านผลการเรียน 

1. ทุนผลการเรียนดี

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับไม่ต่ำกว่า 3.25 ในแต่ละภาคการศึกษา โดยนิสิตที่เข้าเงื่อนไขของทุนประเภทนี้จะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 บาท

2. ทุนผลการเรียนดีเด่น

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับไม่ต่ำกว่า 3.25 ในแต่ละปีการศึกษา และมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในปีการศึกษานั้นๆ โดยนิสิตที่เข้าเงื่อนไขของทุนประเภทนี้จะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 บาท

 

ทุนสนับสนุนด้านการจัดทำวิทยานิพนธ์ 

1. ทุนสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์

    - ทุนสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์

ทุนสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์แบ่งออก 2 เงื่อนไข โดยนิสิตที่เข้าศึกษาในแบบเน้นการวิจัยจะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 บาทไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาโดยการศึกษาตามรายวิชาจะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 บาทไม่เกิน 3 ภาคการศึกษา

    - ทุนสนับสนุนการเดินทางการทำวิจัยในต่างประเทศ

ทุนสนับสนุนการเดินทางการทำวิจัยในต่างประเทศสำหรับนิสิตผู้ต้องการทำการวิจัยในต่างประเทศโดยสนับสนุนเงินทุนจำนวน 100,000 บาท ตลอดหลักสูตร

 

2. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

    - ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบ่งออกเป็น งานนำเสนอผลงานวิชาการที่จัดในประเทศจำนวน 5,000 บาทต่อ 1 เรื่องที่นำเสนอ และงานนำเสนอผลงานวิชาการที่จัดในต่างประเทศจำนวน 20,000 บาทต่อ 1 เรื่อง

    - ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์แบ่งออกเป็น งานตีพิมพ์ผลงานวิชาการในประเทศจำนวน 5,000 บาทต่อ 1 เรื่องที่นำเสนอ และงานตีพิมพ์ผลงานวิชาการที่จัดในต่างประเทศจำนวน 20,000 บาทต่อ 1 เรื่อง

 

 

Funding Opportunities.

Ph.D. students have opportunity to acquire various fundings, which provided by the Doctor of Philosophy Program in Economics and there are 2 types of fundings consist of performance and dissertation, aspects.

 

 Academic performance funding

1. Funding for Distinguished Achievement.

Funding for students who obtain at least 3.25 in each semester and whoever acquired this funding will receive 20,000 baths per semester.

2. Funding for Outstanding Student.

Student who meets the requirements of this funding will receive a 20,000 baths followed the condition that he/she have to be the first placed in academic performance in his/her own academic year and also maintain his/her grading at least 3.25. This scholarship will be provided only the 1st and the 2nd academic year only.

 

Funding for Dissertation.

1. Dissertation Funding

- Dissertation Funding

Dissertation Funding has 2 conditions, the first for student who enroll for research plan will be received dissertation support funding for 6 semesters consecutively. The second for coursework plan student will be received for last 3 semesters consecutively.

- Oversea Research Supporting Funding

Oversea Research Supporting Funding is offered 100,000 baths to students who want to do or develop their dissertation aboard, this funding is given once throughout their course.

2. Presenting and Publishing Dissertation Funding.

- Presenting Dissertation Funding.

Ph.D. program provide fundings to stimulate presenting academic articles from program’s students. Students who present their academic article in domestic conference will receive 5,000 baths and 20,000 baths for presenting the article in international conference.

- Publishing Dissertation Funding.

There are 2 conditions to receive this funding. The first is publishing the dissertation or some parts of its in domestic journal, student will receive funding at amount of 5,000 baths for 1 paper. For international journal, student will receive at 20,000 baths for 1 paper.

Note: Publishing Dissertation Funding is covered for the paper that has never been published in any journals.

Download