โครงสร้างหลักสูตร Program Structure

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มี 2 แบบ คือ  1. Research Plan และ  2. Course Work Plan ดังนี้
 
Research Plan ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
- วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ (จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
 
Course Work Plan ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต
- วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ (จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 
แบบ 1.1   (Research Plan) ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต*
          สัมมนา ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต*

 

                     01102697             สัมมนา 1,1,1,1 *

 

          วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต*

 

                     01107691             ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางด้านเศรษฐศาสตร์ 3*

 

                     หรือ 01107523       การวิจัยปฏิบัติการขั้นสูงทางเศรษฐศาสตร์ 3*
                     01107611              คณิตเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง II 3*
                     01107612             เศรษฐมิติขั้นสูง II 3* 
                     01108611              ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค II 3* 
                     01108612             ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค II 3* 
                     01108613             ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค III 3* 
                     01108614             ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค III 3* 
วิทยานิพนธ์  (จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ)

ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

                     01102699             วิทยานิพนธ์          

1 – 48

แบบ 2.1   (Course Work Program)

ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต

วิชาเอก 

ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 

          สัมมนา

ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

                     01102697             สัมมนา

1,1,1,1

          วิชาเอกบังคับ 

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (วิชาอื่นจำนวน 18 หน่วยกิต แบบไม่นับหน่วยกิต)

                     01107611             คณิตเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง II

3* 

                     01107612             เศรษฐมิติขั้นสูง II

3* 

                     01107622             เศรษฐมิติขั้นสูง III

                     01107691             ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางด้านเศรษฐศาสตร์

3* 

                     หรือ 01107523     การวิจัยปฏิบัติการขั้นสูงทางเศรษฐศาสตร์

3* 

                     01108611             ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค II

3* 

                     01108612             ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค II

3* 

                     01108613             ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค III

3

                     01108614             ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค III

3

                     01108615             ประวัติความคิดทางเศรษฐกิจขั้นสูง

3* 

          วิชาเอกเลือก (โดยให้เลือกเรียนวิชาดังต่อไปนี้ 9 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนวิชาใดๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่ผู้เรียนมีความสนใจ และมีความเกี่ยวข้องกับวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรือเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต) 

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

                     01101521             ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ

  3 

                     01101622             ทฤษฎีความเติบโตทางเศรษฐกิจขั้นสูง

  3 

                     01101623             เศรษฐศาสตร์สถาบันขั้นสูง

  3 

                     01102696             เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์

  3 

                     01102698             ปัญหาพิเศษ

  1 - 3

                     01103531             เศรษฐศาสตร์แรงงานขั้นสูง

  3 

                     01103541             เศรษฐศาสตร์การจัดองค์การอุตสาหกรรมขั้นสูง         

  3 

                     01104621             ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศขั้นสูง

  3 

                     01104631             ทฤษฎีและนโยบายการเงินระหว่างประเทศขั้นสูง

  3 

                     01105621             เศรษฐศาสตร์การเงินขั้นสูง

  3 

                     01105631             เศรษฐศาสตร์การคลังขั้นสูง

  3 

                     01106521             เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมขั้นสูง

  3 

                     01109521             เศรษฐศาสตร์ขนส่งขั้นสูง

  3 

                     01109522             เศรษฐศาสตร์สาธารณูปโภคขั้นสูง

  3 

                     01109523             เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจขนส่งขั้นสูง    

  3 

                     01109621             การสร้างแบบจำลองอุปสงค์ และอุปทานการขนส่งขั้นสูง

  3 

วิทยานิพนธ์  (จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ)

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

                     01102699             วิทยานิพนธ์

1 – 36

หมายเหตุ : * คือวิชาที่เรียนแบบไม่นับหน่วยกิต

The program has 2 plans which are Research Plan and Course Work Plan as following
 
Research Plan a minimum of 48 credits
- Required Courses a minimum of 25 credits
- Dissertation (written in English) a minimum of 48 credits
 
Course Work Plan a minimum of 58 credits
- Required Courses a minimum of 22 credits
- Dissertation (written in English) a minimum of 36 credits
 
Plan 1.1   (Research Plan)          a minimum of 48 credits
Required Courses a minimum of 25 credits
          Seminar a minimum of  4 credits*

 

                     01102697             Seminar 1,1,1,1 *

 

          Major requirement courses a minimum of  21 credits*

 

                     01107691             Advanced Research Methods in Economics  3*

 

                     or 01107523        Advanced Operation Research for Economic Application 3*
                     01107611             Advanced Mathematical Economics II 3*
                     01107612             Advanced Econometrics II 3* 
                     01108611             Microeconomic Theory II 3* 
                     01108612             Macroeconomic Theory II 3* 
                     01108613             Microeconomic Theory III 3* 
                     01108614             Macroeconomic Theory III 3* 
Dissertation  (written in English)

a minimum of 48 credits

                     01102699             Dissertation           

1 – 48

Plan 2.1   (Course Work Program)

a minimum of 58 credits

Required Coueses 

a minimum of 22 credits

          Seminar

a minimum of 4 credits

                     01102697             Seminar

1,1,1,1

          Major requirement courses

a minimum of 9 credits (and additional 18 Graduate Audits) 

                     01107611             Advanced Mathematical Economics II

3* 

                     01107612             Advanced Econometrics II

3* 

                     01107622             Advanced Econometrics III

3

                     01107691             Advanced Research Methods in Economics

3* 

                     or 01107523        Advanced Operation Research for Economic Application

3* 

                     01108611             Microeconomic Theory II

3* 

                     01108612             Macroeconomic Theory III

3* 

                     01108613             Microeconomic Theory II

3

                     01108614             Macroeconomic Theory III

3

                     01108615             Advanced History of Economic Thought

3* 

          Major Elective Courses (a minimum of 9 credits must be chosen from these following graduate courses or other graduate courses related to Economics and/or Dissertation by approval of the major advisor) 

a minimum of 9 credits

                     01101521             Theory of Economic Development

  3 

                     01101622             Advanced Economic Growth Theory

  3 

                     01101623             Advanced Institutional Economics

  3 

                     01102696             Selected Topics in Economics

  3 

                     01102698             Special Problems

  1 - 3

                     01103531             Advanced Labor Economics

  3 

                     01103541             Advanced Economics of Industrial Organization  

  3 

                     01104621             Advanced International Trade Theory and Policy

  3 

                     01104631             Advanced International Finance Theory and Policy

  3 

                     01105621             Advanced Monetary Economics

  3 

                     01105631             Advanced Economics of Public Finance

  3 

                     01106521             Advanced Environmental Economics

  3 

                     01109521             Advanced Transportation Economics

  3 

                     01109522             Advanced Public Utilities Economics

  3 

                     01109523             Advanced Traffic Management Economics   

  3 

                     01109621             Advanced Transportation Demand and Supply Modeling

  3 

Dissertation  (written in English)

a minimum of 36 credits

                     01102699             Dissertation

1 – 36

Note  :  * means Graduate Audits