เงื่อนไขการจบหลักสูตร Program Requirements

1. ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยแผนการศึกษาแบบเน้นวิจัย (Research Plan) จะต้องเรียนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และสำหรับแผนการศึกษาที่มีการศึกษารายวิชา (Course Work Plan) จะต้องเรียนไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย: กลุ่มวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิชาวิธีเชิงปริมาณ ความสนใจเฉพาะด้าน และวิทยานิพนธ์
2. ผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐมิติขั้นสูง 
3. ผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ทางด้านสาขาวิชาเอกในการจัดทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตแผนการศึกษาที่มีการศึกษารายวิชา (Course Work Plan)
4. นำเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
5. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
6. สอบผ่านการวัดระดับภาษาที่สองโดยยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงความสามารถทางภาษาจากสถาบันที่จัดสอบตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
 
1. All degree requirements will take at least three years to fulfill. The Ph.D. program requires a minimum of 48 credits for research plan and 58 credits for coursework plan. It includes four components: economic theory core, quantitative methods core, field of specialization, and dissertation research.
2. Pass the first year of microeconomic theory, macroeconomic theory, and econometric qualifying examination.
3. Pass the field examination (second year).
4. Complete, submit, and defend a dissertation (third year).
5. Publish an academic paper based on the dissertation.
6. Pass second language requirement by submitting test results from standard testing center,  approved by the Graduate School at Kasetsart University.