ทุนการศึกษา Scholarship

ทุนการศึกษา

เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต ทางโครงการได้เสนอทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสและได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากห้องเรียน โดยทางโครงการทุนการศึกษาที่เสนอแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. ทุนสนับสนุนนิสิตที่มีศักยภาพในการศึกษาตามที่โครงการฯ กำหนด 2.ทุนผู้ช่วยสอน   

1. ทุนสนับสนุนนิสิตที่มีศักยภาพในการศึกษาตามที่โครงการฯ กำหนด

นิสิตที่ได้รับทุนประเภทนี้จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน 185,000 บาท ต่อภาคการศึกษาเป็นจำนวน 6 ภาคการศึกษา โดยนิสิตผู้ได้รับทุนนี้จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนต่างจำนวน 35,000 บาท (จากค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตามปกติจำนวน 220,000 บาท) โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

2. ทุนนิสิตช่วยงาน

นิสิตในระดับปริญญาผู้เป็นนิสิตช่วยงานจะได้รับเงินสนับสนุนเป็นรายเดือนโดยได้รับเงินสนับสนุนประมาณเดือนละ 9,000 บาท โดยหน้าที่รับผิดชอบสำหรับนิสิตช่วยงานคือการเป็นผู้ช่วยอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาในระดับปริญญาตรี และรวมถึงภาระงานอันเกิดจากการสอนนั้น

 

Scholarship

To expand opportunity for student to enroll for a doctoral degree, the program provides scholarships to increase their affordability. There are two main scholarships: eligible student and teaching assistant scholarship

1. Scholarship for eligible students achieving all requirements of the Ph.D. program in Economics.

Students who obtain this scholarship will gain the right to have their tuition fee waived in the amount of 185,000 baths per semester, and only need to pay the remaining tyition fee of  35,000 baths per semester. For full detail, please cilck on  link below.

2. Teaching assistant scholarship

Teaching assistant scholarships are awarded to students who volunteer to apply for teaching assistantships by applyin to the Department of Economics. This scholarship includes a monthly salary approximately 9,000 baths.