4 ธันวาคม 2023
enth
Breaking News
Home / การกำกับดูแล

การกำกับดูแล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ชื่ออาจารย์และคุณวุฒิสูงสุด

  1. รศ.ดร.ฐิติมา  พุฒิทานันท์, Ph.D.
  2. รศ.ดร.บัณฑิต  ชัยวิชญชาติ, ศ.ด.
  3. รศ.ดร.เรวัตร  ธรรมาอภิรมย์, Ph.D.
  4. รศ.ดร.วิษณุ  อรรถวานิช, Ph.D.
  5. รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์, Ph.D.

eşya depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat