1 มีนาคม 2021
enth
Breaking News
Home / คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ศาสตราจารย์ทองโรจน์ อ่อนจันทร์
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ทองโรจน์ อ่อนจันทร์
ที่ปรึกษา
นางชุติมา หาญเผชิญ
ที่ปรึกษา
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ประธานคณะกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
กรรมการ
ผศ.ดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน
กรรมการ
รศ.ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์
กรรมการ
ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการกรรมการและเลขานุการ

eşya depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat