นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่ได้รับทุนการศึกษา Students who received program fundings and scholarships.