โครการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตศึกษา English preparation workshop for passing the graduation requirement of Graduation School