โครงการ Thesis Camp จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2560 Thesis Camp held on 18-20 November 2016