กิจกรรม Workshops and Training

กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสำเร็จการศึกษา

1. กิจกรรมงานปฐมนิเทศและกิจกรรมเสริมสร้างกลุ่มสัมพันธ์

          กิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้กับนิสิตใหม่ได้รู้จักคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมชั้น, รุ่นพี่, อาจารย์ผู้สอน และรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานหรือช่วยประสานงาน โดยในกิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอนและรุ่นพี่ในหลายหลายด้านเช่น การเรียน การเตรียมตัวสอบ หรือแม้แต่ชีวิตในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ในงานดังกล่าวยังมีการแจ้งถึงเงื่อนไขข้อบังคับต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนิสิตโดยคณะเจ้าหน้าที่โครงการทั้งในรูปแบบการบรรยายและเอกสาร

2. กิจกรรมแนะนำหลักสูตร

          กิจกรรมแนะนำหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ที่มีความสนใจต้องการเข้าศึกษา โดยในโอกาสการแนะนำหลักสูตรนี้ ผู้เข้าร่วมจะรับทราบถึงโครงสร้างหลักสูตร ข้อกำหนดและคุณลักษณะสำหรับผู้สมัคร และตารางกิจการตลอดช่วงการศึกษา

3. การจัดอบรมเครื่องมือเทคนิคทางสถิติเชิงปฏิบัติการ

          สำหรับนักเศรษฐศาสตร์แล้วสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถเลี่ยงได้คือการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงอธิบายสาเหตุและผลลัพธ์ของเหตุการณ์นั้นๆ ซึ่งเครื่องมือที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้เพื่อหาผลลัพธ์ที่ไม่อาจโต้แย้งได้คือวิธีการทางเศรษฐมิติซึ่งเป็นวิธีการที่ตั้งอยู่บนฐานทฤษฎีของหลักสถิติ เพราะฉะนั้นการจัดการอบรมเครื่องมือดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญต่อนิสิตเพื่อเพิ่มเติมความกระจ่างชัดในเครื่องมือทางสถิติอันหลากหลาย

4. โครงการ THESIS CAMP

          โครงการค่ายวิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานวิทยานิพนธ์ของนิสิตอย่างลึกซึ้ง โดยการจัดเตรียมเวลาและสถานที่ให้ทั้งนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถอธิปรายถึงปัญหาและช่วยเร่งความก้าวหน้าของงานวิทยานิพนธ์นั้นๆ นอกจากนี้โครงการนี้ยังให้โอกาสที่ดีแก่นิสิตในการนำเสนอความก้าวหน้าของงานตนเองต่ออาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเพื่อได้รับคำแนะนำที่มีประโยชน์

5. โครงการอบรมการอ่านบทความวิชาการภาษาอังกฤษ

          โครงการอบรมการอ่านบทความวิชาการภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนิสิตปริญญาเอกเนื่องจากการอ่านและการทำความเข้าใจบทความเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นของการได้รับแนวคิดใหม่ ดังนั้นการทำความเข้าใจในประเด็นที่สำคัญ ทฤษฎี และรวมถึงแนวทางการประยุกต์ของงานวิจัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้อ่านบทความ โดยเฉพาะนิสิตผู้ต้องการนำสิ่งเหล่านั้นมาประยุกต์ในงานวิทยานิพนธ์ของตนเอง

6. โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ

          จากเงื่อนไขการจบการศึกษานั้น การมีความชำนาญในภาษาที่สองเป็นเงื่อนไขบังคับหนึ่ง ซึ่งภาษาที่เป็นที่นิยมของนิสิตที่ใช้เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษาคือภาษาอังกฤษ โดยทางโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษจึงมีความประสงค์จัดการอบรมให้นิสิตมีความเข้มแข็งและพัฒนาการที่ดีในภาษาอังกฤษ

7. การฝึกอบรมการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์

          วิทยานิพนธ์มีรูปแบบที่เป็นสิ่งเฉพาะและโครงสร้างที่เป็นมาตรฐาน ทั้งในการเขียนวิทยานิพนธ์ทั้งในประเทศและนานาชาติ ประกอบกับการตีพิมพ์ส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตในวารสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการวางเป้าหมายตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ดังนั้นการอบรมการเขียนจะช่วยให้งานเขียนวิทยานิพนธ์ของนิสิตมีประสิทธิภาพและรูปแบบที่ถูกต้องตามรูปแบบงานวิชาการ

8. กิจกรรมอื่นๆ

Supportive Learning Environment Activities and Activities for Graduation Purposes.

1. Orientation Day.

          On their first day, new students have an opportunity to familiarize themselves with their classmates, seniors, teachers and other concern with the program. Orientation day allows students to learn from the valuable experience of seniors, for example how to study, preparing for exams, and personal life on campus. Moreover, staff will eaplain the regulations, both orally and in document format.

2. Ph.D. Program Open House.

          An open house is held for the purpose of introducing our Ph.D. program to potential students.This occasion allows participants to learnabou the program structure, qualification for admission, and important schedule information for the academic year.

3. Modern Econometric Application Training.

          It is inevitable for economists will search the economic system for cause and effect explainations. The important tools economists use to find undisputable conclusion involve econometric, backed-up by statistical theory. Therefore, econometric application training is vital for students enlightenment using various econometric tools.

4. Thesis Camps.

          The aims of thesis camp is considerably improve the  students' dissertations. The student and their advisors can relex while discussing problems and find ways to engance the paper. Moreover, this camp presents an excellent opportunity for students to present their processes and/or results to the teachers and obtain helpful recommentdations

5. Academic Paper Enlightenment Workshop.

          This workshop is crucial for Ph.D. students because reading academic papers is the first and most important step to enlightment and idea development. Understanding a paper's core concept and its application is vital for reader who may want to use or adapt the theory concepts in their own academic work and agin sufficient eligible information to find answers to the objectives of their study.

6. Workshop on the Preparation of Englosh for Acedemic Purposes

          One of the graduation requirements of Ph.D. program is that students must have a second language. The most popular foreign language to study is English, and almost 100% of students choose this option for their second language. We realize the importance of English and provide this workshop to enable students to strengthen their English language skill.

7. Dissertation Writing Practice

           A dissertation has a unique and standard structure. One of program’s requirements is for a student to have part of their paper published in a well-known academic journal, particularly an international standard journal. Dissertation writing practice is for helping students to write and effective papre in the correct academic format.

8. Others activities

          There are also many other workshops and training activities on offer, depending on the circumstances, and based on the objective of helping our students to be model Ph.D. participants.