4 December 2023
enth
Breaking News
Home / Application schedule

Application schedule

 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความเชื่อถือ
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. คะแนน TOEFL (ไม่เกิน 2 ปี)
  • สำหรับ Paper – based Test     ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
  • สำหรับ Computer based Test  ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน
  • สำหรับ Internet based Test    ไม่ต่ำกว่า 61   คะแนน
  • หรือผลการทดสอบ IELTS          ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน

**กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 • การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
 1. มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
 2. สอบข้อเขียน
 3. สอบสัมภาษณ์
 4. นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ โดยมีแนวทางสำหรับการจัดทำข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
  • ชื่อเรื่อง
  • ความสำคัญของปัญหา
  • วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  • ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
  • ขอบเขตของการวิจัย
  • ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Research Framework) [พิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในกระดาษขนาด A4 จำนวน 4-5 หน้า และนำส่งหลังจากประกาศผลการสอบข้อเขียนแล้ว]

eşya depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat